รายงานปิงปองจราจรชีวิต 7 สี สื่อสารต่อการดูแลรักษา โรคเบาหวาน
 
                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 
   
โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
webmaster e-mail : raman@ramanhospital.com